Salari Mínim Interprofessional 2022

 In Blog, General, Notícias de interés

 

Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022.

El passat dia 23 de febrer es va aprovar el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2022. Hi ha un increment del 3,63% fins als 1.000 euros bruts mensuals en 2022 per als treballadors a jornada completa, una alça que s’aplicarà amb efecte d’1 de gener de 2022. Per als treballadors a temps parcial, s’aplicarà la proporcionalitat corresponent.

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell.

Font:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/boe-a-2022-2851.pdf

Recommended Posts