Modificació bases de cotització autònoms

 In Blog, General

INCREMENT DE BASES DE COTIZACION EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS

Els treballadors per compte propi o autònoms tenen la possibilitat d’incrementar la seva base de cotització , i en conseqüència la quota a pagar , 2 vegades a l’any:

  • Abans de 1 de Maig del 2014 amb efecte d’ 2014.07.01 .
    • Abans d’1 de novembre del 2014 amb efecte d’ 01/01/2015 .

Les bases poden ser entre la mínima de 875,70 € i la màxima de 3.597,00 € .

El percentatge a aplicar per obtenir la quota corresponent és de 29,8% per contingències comunes + 0,10 addicional si no es té la cobertura d’Accident de treball .

El % a aplicar per contingències professionals ( accidents de treball ) és voluntari i en funció de l’activitat . I s’haurà d’afegir el 2,2% de la protecció del ” CESSAMENT d’activitat” .

Hi ha uns ” límits ” en funció de l’edat :

  • L’autònom que en data 01/01/2014 NO tingués els 47 anys complerts pot sol · licitar un lloc entre la mínima i la màxima establertes.
  • L’autònom que en data 01/01/2014 JA tingués els 47 anys complerts i :

– El desembre tenia un lloc igual o superior a 1.888,80 € podrà sol · licitar un lloc entre la mínima i la màxima establertes.

– Si la base a desembre era inferior a 1.888,80 € no podrà triar una base superior a 1.926,60 € , A EXCEPCIÓ DE SI LA SOL · LICITUD EN AQUEST SENTIT ABANS DEL 2014.06.30 (encara que la TGSS posa problemes si el presentem després del 30 / 04) , i amb efecte de 2014.01.07 .

  • L’autònom que a 01/01/2014 tingués fets els 48 anys podrà sol · licitar un lloc entre 944,40 € i 1.926,60 € .

EXCEPCIONS PER LA BASE MÍNIMA

  • Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 50 , la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General , que per al 2014 està fixada en 1.051,50 euros mensuals .
  • Durant el mes de gener de 2014 , aquesta base mínima s’aplicarà a aquells treballadors autònoms que hagin tingut al seu servei durant algun moment del 2013 50 o més treballadors per compte aliè.
  • A partir de gener de 2014 la base mínima s’aplicarà a aquells treballadors autònoms que hagin tingut al seu servei durant algun moment de l’any 2013 10 o més treballadors per compte aliè.
  • Els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial , acollits a la disposició addicional vintena setena de la Llei General de la Seguretat Social ( autònoms ” societaris ” ) i de l’article 21.3 de la Llei 4/1997 , de 24 de març , de societats laborals , a excepció d’aquells que causin alta inicial en els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar de la data d’efectes d’aquesta alta , tindran una base mínima de cotització de quantia igual a la prevista com a base mínima els treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General fixat per a l’any 2014 en 1.051,50 euros / mes .

 

Recommended Posts