Salari Mínim Interprofessional ANY 2017

 In Blog, General

Es fixa la quantia del SMI per 2017 que suposa un increment del 8% respecte a les fixades per a 2016 (un 7% de l’increment més del experimentació en 2016).

En el període comprès entre el 01/01/2017 i el 31/12/2017, les quanties del SMI són les Següents:

SMI diari 23,59 €
SMI mensual 707,70 €
SMI anual a gamma de projectors Compensació i absorció 9.907,80 €
SMI jornada legal en activitat per a Treballadors eventuals i temporers 33,51 €
SMI hora d’Empleats de llar 5,54 €

Atès el caràcter excepcional de l’increment -el major experimentació por el SMI en Els últims 32 anys- les quanties del SMI establertes per 2017 no seran d’aplicació en els següents casos:

a) Convenis Col·lectius vigents per a 01/01/2017 que utilitzin el SMI com a referència per determinar la quantia o l’increment del salari base o de complements salarials. En aquests casos seguiran essent d’aplicació les quanties del SMI establertes per al 2016, llevat que les parts legitimades Acord l’aplicació de les noves quanties. Quan la vigència del Conveni excedent de 2017, la quantia del SMI s’entendrà referida a la fixada per a 2016 incrementada segons el Objectiu d’inflació del Banc Central Europeu.

b) Normes de les comunitats o ciutats autònomes i entitats locals i Contractes i Pactes Privats vigents per a 01/01/2017 que utilitzin el SMI com a indicador o referència. En aquests casos, excepte disposició expressa o pacte en contra, es prendrà com a referència la quantia del SMI establerta per 2016. Per als anys Següents, aquesta quantia s’entendrà s’incrementarà en el Mateix Percentatge en que s’incrementi l’IPREM.

Aquestes excepcions no afecten els salaris fixats en convenient col·lectiu o en Contractes o Pactes Privats en quantia inferior al SMI 2017, que hauria de modificar-se per assolir les quanties del SMI per 2017, essent d’aplicació les regles sobre compensació i absorció.

Recommended Posts