Permis naixement i cura del menor 2020

 In General, Notícias de interés

 

Tal com s’indicava al “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.”, el permís en el cas de naixement per l’altre progenitor, que és vigent des de l’1 de gener de l’any 2020, eleva la seva durada a 12 setmanes.

 

Les quatre primeres setmanes del permís s’han de gaudir de forma ininterrompuda després del part. Les setmanes restants poden ser de gaudi interromput i exercitar-se des de la finalització del descans obligatori posterior a el part o fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos. La mare biològica podrà cedir a l’altre progenitor un període de fins a dos setmanes del seu període de suspensió de gaudi no obligatori

 

 

Font BOE: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6/dof/spa/pdf

 

Recent Posts