Naixement i cura del menor

 In Blog

Amb data 07/03/2019 es va publicar el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació, l’entrada en vigor, per les prestacions per naixement i cura del menor, així com els permisos per naixement, adopció i progenitor diferent de la mare biològica, és el dia 1 d’ abril de 2019. Aquest Real Decret-llei recull modificacions a l’Estatut dels Treballadors (ET) i a l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), així com a la Llei General de la Seguretat Social, per l’equiparació dels drets de les persones treballadores, que afecten les actuals prestacions per maternitat i paternitat.

Per tant, a partir del 01/04/2019, les prestacions per maternitat i paternitat s’unifiquen  en una única prestació denominada NAIXEMENT I CURA DEL MENOR

SITUACIONS PROTEGIDES:

Es consideren situacions protegides, durant els períodes de descans i permisos que es gaudeixin per tals situacions:

  • El naixement de fill o filla.
  • L’adopció, la guarda amb finalitat d’adopció i l’acollida familiar sempre que, en aquest últim cas, la seva duració no sigui inferior a un any, i es tracti de:
    • Menors de 6 anys.
    • D’acord amb l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (EBEP), els supòsits d’adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acollida, tant temporal com permanent, seran els que així s’estableixi en el Codi Civil o a les lleis civils de les comunitats autonomes que els regulin,  havent de tenir l’acollida temporal una duració no inferior a un any.

 

NAIXEMENT DE LA PRESTACIÓ:

En cas de part

Es tindrà dret al subsidi a partir del mateix dia que s’iniciï el període de descans corresponent:

  • Des del mateix dia de la data del part o la de l’ inici del descans, si és anterior.
  • La mare biològica podrà anticipar el descans amb una anterioritat de 4 setmanes a la data prevista del part, data que vindrà fixada a l’ informe de maternitat del Servei Públic de Salut. Aquesta decisió correspon a la mare

En el supòsit que la mare biològica estigués en situació d’ incapacitat laboral, l’ inici del descans  i conseqüent subsidi té lloc en tot cas, a la data del part.

En cas d’adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acollida

  • A partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció, o a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o d’acollida.
  • En los supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares/mares al país d’origen de l’adoptat/da, podrà iniciar-se el subsidi fins 4 setmanes abans de la resolució per la que es constitueixi l’adopció.

DURADA:

 

Adjuntem un link amb el requadre explicatiu de la durada d’aquesta prestació:

 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/852219e6-25e5-4966-b7d6-fdd47c174154/CUADROS+ET+LEY+6-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

 

 

IMPORT DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA:

 

La prestació econòmica per naixement i cura de menors consistirà en un subsidi equivalent al 100% d’una base reguladora que és equivalent a la d’incapacitat temporal, derivada de contingències comuns.

Recent Posts