REGISTRE DE JORNADA

 In Blog

Després de la publicació del RDL 8/2019, de 8 de març, que modifica l’Estatut dels Treballadors en el seu art. 34 i amplia l’obligació de registrar la jornada a tots els treballadors de l’empresa, fins ara només obligatori als treballadors a temps parcial, i quan els treballadors fan hores extraordinàries.

Per fer-ho, obliga les empreses a registrar diàriament la jornada del seu treballador.

 

Aquest registre ha d’incloure l’horari concret de l’inici i la finalització de la jornada laboral de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària, així com totes les interrupcions de la jornada. També haurà d’incloure les hores complementàries (les anomenades hores extres en els casos de contractes a temps parcials) i les hores extraordinàries.

 

L’organització o format i documentació d’aquest registre ha de ser establerta mitjançant negociació col·lectiva o per acord de l’empresa, o bé per l’empresari, prèvia consulta dels representants dels treballadors.

 

En el cas dels contractes a temps parcial s’ha de continuar entregant al treballador el resum mensual d’hores realitzades. En les nòmines que us entreguem, es tracta de la quadrícula que hi figura en la mateixa nòmina amb  les hores especificades tant ordinàries com complementàries.

 

El registre s’ha de conservar durant 4 anys (juntament amb els rebuts de nòmina) en què es mantindrà a disposició de les persones treballadores, els seus representants legals i la Inspecció de Treball.

 

Per a la seva implantació per les empreses s’ha establert un període transitori de 2 mesos, per la qual cosa no estarà vigent fins a 12-5-2019.

 

L’incompliment d’aquestes obligacions de registre de la jornada suposarà una infracció greu (LISOS art. 7,5 REDACC RDL 8/2019, de 626€ a 6.250€).

 

Recent Posts